Informació legal

INFORMACIÓ GENERAL: DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL COMERÇ

Titular del lloc web: Zona Pilates RDB
Adreça: C/ Doctor Vilanova, 9 1er 1ª – Edifici Thais (AD500 – Andorra la Vella – Principat d’ Andorra)
Emailzonapilates@andorra.ad
Webwww.zona-pilates.com
Telèfon: +376 808 900
Dades d’inscripció al Registre de Comerç: Número registral de comerç 927448-T amb data de inscripció 03.01.2018
Número de identificació fiscal (NRT): F-285036-L

 1. ACEPTACIÓ DELS TERMES LEGALS

L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma implica l’acceptació de tots i cadascun dels presents termes legals, reservant-se Zona Pilates RDB(d’ara endavant “Zona Pilates”) el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant i/o usuari, l’atenta lectura dels Termes Legals d’ús i vigents en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest lloc web, per la qual cosa, si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d’abstenir-se respecte a l’ús de la present pàgina Web.

 1. OBJECTE

Per mitjà d’aquesta web es facilita als usuaris l’accés a diversos continguts, serveis, informació i dades (els “continguts”), que Zona Pilates posa a la seva disposició. Zona Pilates es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització de la pàgina Web, així com els continguts, productes i serveis en ella disposats.

 1. CONDICIONES DE ACCESO

3.1. L’accés a la informació dels diferents productes i serveis existents en el lloc web, així com a la seva navegació serà lliure i gratuïta no exigint-se per tant als usuaris el pertinent registre amb el conseqüent lliurament de les seves dades personals, ni la utilització de claus o contrasenyes.

3.2. Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Zona Pilates donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

3.3. La pàgina Web poden contenir enllaços a pàgines web alienes que es posen a la disposició de l’usuari amb l’única finalitat de facilitar-li l’accés a continguts, productes o serveis que puguin ser del seu interès i que Zona Pilates no gestiona ni controla en cap moment. La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre els titulars dels portals enllaçats. Zona Pilates no assumeix cap mena de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que es pugui accedir a ells a través de la pàgina Web. Amb caràcter general legals, s’entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la pàgina Web es realitza exclusivament entre l’usuari i els tercers. L’usuari accepta que Zona Pilates no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l’usuari i tercers contactats a través de la pàgina Web. L’usuari haurà de tenir coneixement de les indicacions, avisos o advertiments legals que els portals de tercers puguin establir per la seva utilització.

 1. CONDICIONS D’UTILITZACIÓ

4.1. L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis en ell continguts, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, sent aplicable els Termes Legals del lloc web, la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic. L’usuari haurà d’abstenir-se de:

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits o prohibits en els presents Termes Legals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o dels documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic;

 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés;

 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers;

 4. Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de Zona Pilates, dels seus proveïdors o de tercers;

 5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de Zona Pilates, de tercers proveïdors i d’altres usuaris;

 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;

 7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de Zona Pilates o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts;

 8. Obtenir o intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines Web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització del lloc web i/o dels continguts;
 9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

  1. De qualsevol forma, sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació;
  2. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
  3. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  4. Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
  5. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;
  6. Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;
  7. Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a Zona Pilates o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui fer;
  8. Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  9. Constitueixi qualsevol tipus de publicitat;
  10. Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del lloc web.
 1. RESPONSABILITATS

5.1. Zona Pilates no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines de Zona Pilates, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

5.2. Zona Pilates podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús del seu Portal o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris als presents Termes Legals.

5.3. Zona Pilates posa a la disposició dels usuaris una adreça de correu electrònic xxxxx@xxxx.ad perquè qualsevol contingut que pugui afectar l’activitat d’altres usuaris sigui posat de manifest, amb la voluntat de rectificar el mateix en cas de ser apropiat.

5.4. Zona Pilates no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

 1. interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Zona Pilates;
 2. intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres;
 3. abús indegut o inadequat de les pàgines web de Zona Pilates;
 4. errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors de Zona Pilates es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en la Web.

5.5. Zona Pilates exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris de la Web. Així mateix, Zona Pilates queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes a conseqüència dels formularis de recollida de dades, tenint els mateixos únicament la finalitat per a la prestació dels serveis de sol·licitud de pressupostos. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’usuari reclamat per Zona Pilates dels danys o perjudicis causats.

5.6. Zona Pilates es compromet a complir amb les obligacions derivades de la llei 20/2014, de 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

6.1. L’usuari reconeix i accepta que totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la pàgina, són propietat exclusiva de Zona Pilates i/o de tercers, els qui té el dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic. En cap cas l’accés a la pàgina web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Els presents Termes Legals de la pàgina web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la pàgina web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per Zona Pilates o el tercer titular dels drets afectats.

6.2. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. Zona Pilates és titular o llicenciatari dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, el menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en aquesta web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

6.3. Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” de Zona Pilates, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts. L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas Zona Pilates l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 1. DURADA I TERMINACIÓ

La prestació del servei del present lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, Zona Pilates podrà donar per acabat o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, Zona Pilates anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

 1. FORÇA MAYOR

Zona Pilates no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els presents Termes Legals es regeixen per la legislació andorrana. En la mesura en què així ho permeti la llei, les parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del Principat d’Andorra. 

 

Data de darrera actualització: 18 d’agost de 2023